За нас / за платформата

Tози уеб сайт представлява специализиран уеб портал, който може да бъде използван от две групи потребители, които живеят на територията на община Девин:

 1. лица с увреждания;
 2. социални асистенти (социални и лични работници).

Това е социална платформа за изпълнение на задачи, виртуална комуникация между потребителите, комуникация на потребители и служители от община Девин, информиране за работата и дейностите, планирани от община Девин, информиране за актуални събития в национален мащаб, участие в онлайн игри, четене на електронни книги и други дейности и услуги в полза на потребителя.

Интерактивният уеб портал представлява уеб базиран асистент, чиято мисия е предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги на лица с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както и подпомагане на безработни лица в трудоспособна възраст, които имат желание да се грижат за своите близки в неравностойно положение.

Целите на социалната платформа включват: обезпечаване на онлайн комуникацията между потребителите и техните асистенти, улесняване работата на социалните асистенти, личните асистенти и домашните помощници, обезпечаване контрол от страна на община Девин при изпълнението на дейностите от потребителите и техните асистенти.

Виртуалният асистент е специално разработен проект за една иновативна и ефективна интеграция на хора в нужда със съвременни технологични средства и усъвършенстване на уменията им за работа в онлайн среда.

Всички функционалности на онлайн платформата са достъпни от всеки потребител, който е регистриран и одобрен от община Девин.

Потребителите в зависимост от изпълняваните задачи се разделят на две групи:

 1. потребители на услугиПОТРЕБИТЕЛИ. Това са лица с трайни увреждания на опорно-двигателната система, хора в риск от попадане в социална изолация, хора в риск от попадане в институция поради невъзможност да се грижат за себе си и дома си;
 2. асистенти – социални асистенти, лични асистенти, домашни помощници, наричани с общо наименование АСИСТЕНТИ, които полагат грижи за потребителите в зависимост от индивидуалните им потребности.

Системата може да бъде посещавана ежедневно от всеки потребител и асистент за изпълнение на следните рутинни задачи:

 1. Задачи на ПОТРЕБИТЕЛИ:
 • отбелязване на изпълнените за деня задачи (видими за асистентите) – обхваща грижи за лична хигиена, почистване на дома, готвене, консумация на храна, прием на лекарства, излизания за срещи с приятели, общуване, грижи за личната сигурност и безопасност;
 • периодично получаване на индивидуална програма за рехабилитация в зависимост от специфичните потребности;
 • онлайн комуникация с други потребители;
 • онлайн комуникация с назначения за всеки потребител асистент;
 • попълване на документи по образец до община Девин и за явяване пред ТЕЛК;
 • онлайн контакт със служители от общината;
 • изпращане на бързо съобщение при спешни случаи до личен лекар и асистент;
 • изпращане на заявки през сайта за допълнителни услуги – здравен асистент, психолог, специализиран адаптиран транспорт;
 • изготвяне на план за управление на личните финанси;
 • заплащане на битови сметки (интеграция с ePay);
 • обновяване на информацията в профила;
 • разнообразяване на ежедневието (по желание) – четене на новини, електронни книги, онлайн игри.
 1. Задачи на АСИСТЕНТИ:
 • контрол върху изпълнението на задачите за деня на поверените им потребители;
 • онлайн комуникация с поверените потребители;
 • възможност за указване на помощ при попълване на документи на потребителите – за община Девин, ТЕЛК и други;
 • свързване с поверения потребител по имейл/телефон след изпратена заявка за спешен случай;
 • онлайн контакт със служител от община Девин;
 • обновяване на информацията в профила;
 • изготвяне на списък от препоръчителни задачи, свързани с осигуряване на безопасност в домашна среда;
 • създаване на индивидуален график за прием на лекарства за всеки от поверените потребители;
 • разнообразяване на ежедневието (по желание) – четене на новини, електронни книги, онлайн игри.

ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, по ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ДЕВИН“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01.

evro-soc-font-virtualen-asistent-devin
obshtina-devin-gerb-virtualen-asistent-devin
choveshki-resursi-virtualn-asistent-devin