„патронажна грижа“

 In Без категория

Община Девин уведомява заинтересованите лица, че от 01.10.2019 г. стартира предоставянето на услугата „Патронажна грижа“  по проект на община Девин и община Доспат

Целта на проекта е чрез предоставяне на комплексни мобилни интегрирани здравно – социални услуги да се отговори на реалните потребности на нуждаещите се; да се улесни техния достъп до иновативната услуга чрез извеждане на индивидуалните потребности на хората като приоритет в социалната работа и предоставяне на гъвкави, взаимодопълващи се услуги, съпътстващи жизнения цикъл на човека. Чрез тези услуги ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините Девин и Доспат.

Специфични цели:

1. Пряка подкрепа за самостоятелен живот на хора с увреждания и възрастни хора, чрез удовлетворяване потребностите им от повишаване на автономността и интеграцията им в общността, чрез подкрепа на тяхното здравно, социално и личностно развитие.

2. Превенция, сигнализация и подкрепа при риск, така че потребителят на услугата да запази своята самостоятелност и да живее активен живот в собствения дом.

3. Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

За изпълнение целите на проекта е предвидено да се наемат специалисти по „Здравни грижи”, специалисти в областта на социалните дейности – домашни санитари и по един диспечер на услугата за община Доспат и община Девин, които ще осигурят достъп до предлагане на здравно-социални грижи. Планирано е и закупуването на две превозни средства, което ще улесни и помогне патронажната грижа по домовете на потребителите, поради многото населени и отдалечени места в двете общини, повечето от които трудно достъпни.

Целевите групи, които ще бъдат обхванати са:

• Лица на възраст над 65 години;

• Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

• Лица с хронични заболявания;

• Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Общата продължителност на Проекта се планира да бъде 15 месеца, като самото предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъде 12 месеца. Планира се да бъдат включени поне 58 лица, ползватели на услугата от различните населени места в Община Девин и Община Доспат.

Recent Posts

Leave a Comment