Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат

 In Без категория
СЪОБЩЕНИЕ
Община Девин в качеството си на бенефициент по Проект„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097-C01, разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. По проекта ще бъдат обхванати поне56 лица – потребители на услугата за община Девин и 31 лица – потребители на услугата за Община Доспат. Програмата ще се изпълнява до 31 декември 2020 год.
Основните дейности, които ще се предоставят на потребителите са следните:
  1. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите),
  2. Заплащане на битови сметки (със средства на потребителите);
  3. Заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
От настоящата покана могат да се възползват следните лица:
  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск.
„Възрастен в риск” е лице, което е:
– зависим от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му, е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
-самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
Община Девин ще наеме и допълнителен персонал по предоставяне на услугата, който ще бъде снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.
Подборът на потребителите ще бъде извършен от общината, съобразно наличната информация и заявена необходимост от лица нуждаещи се от патронажни услуги, както и за лица, които могат да бъдат наети по изпълнението на дейностите по проекта.
Срок за подаване на документи до запълване на капацитета.
Телефон за информация: 0879994336 – от 08:00 ч. – 17:00 ч. всеки работен ден.
Заявления можете да изтеглите от страницата в сайта на общината!
За повече информация – в сайта на община Девин!
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Девин и община Доспат “, Договор № BG05M9OP001-2.040-0097-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Този портал се доразвива и поддържа по проект № BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“, финансиран по Опе….
Recent Posts

Leave a Comment