Възможност за работа за лица с трайни увреждания

 In Без категория

Община Девин в качеството си на работодател има намерение да кандидатства по проекти „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучение и заетост“. По проектите се цели интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания, с цел осигуряване на заетост. За работа могат да кандидатстват лица с 50 и над 50% трайно увреждане, удостоверено с решение на ТЕЛК.
Възможностите, които Проектите ще предоставят на безработните лица са следните:
• Осигуряване на заетост на разкрити работни места по Проекта, заявени в сферата на осъществявани от Община Девин дейности;
• Придобиване на професионален опит и практически умения за период до 24 месеца;
• Осигуряване на възможност за работа и след приключане на субсидираната заетост.
Лицата с трайни увреждания, които имат желание да започнат работа могат да се обръщат към г-жа Капка Бешева-Рахнева на тел.:03041 36-25

Recent Posts

Leave a Comment